Política de privacitat, protecció de dades i Galetes.

BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com manté una política de confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest a través de: internet, formularis en paper, comunicació telefònica o qualsevol altre mitjà; BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com es compromet a protegir-los, tant en la recollida com en el seu tractament posterior, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com garanteix que utilitzarà confidencialment les dades personals dels usuaris, així com que s'han adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, en els termes que estableix l'RGPD.

BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com podrà comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal així com qualsevol altra informació que consti als seus arxius i / o sistemes informàtics, quan sigui requerit per a això i sempre de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries corresponents.

En compliment amb el que estableix el RGPD, sempre que es sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del lloc web per ser tractats, prèviament a l'tractament se li facilitarà la informació següent: identitat i dades de contacte de l'responsable de l'tractament, finalitat per a la que s'obtenen les dades, terminis o criteris de conservació de les dades, decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada, legitimació o base jurídica de l'tractament així com obligació o no de facilitar les dades i de les conseqüències de no fer-ho si és el cas, previsió o no de cessions o de transferències a tercers països, procedència de les dades i forma d'exercir els drets que li corresponen i dels drets que li corresponen pel que fa a el tractament de les seves dades personals.

BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com proporcionarà l'usuari els recursos tècnics adequats perquè pugui prestar el consentiment informat previ a l'tractament de les seves dades personals.

Les dades de caràcter personal que es facilitin per l'interessat a BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com per mitjà d'internet, de formularis en paper, mitjançant comunicació telefònica així com per qualsevol altre mitjà, passaran a formar part dels fitxers corresponents -creats per a la prestació dels seus serveis- titularitat de BAZAROT i FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com, amb CIF B41610692 i adreça al c / GUADIX, Nº 19, CP 41006 SEVILLA (ESPANYA).

La ACTIVITAT desenvolupada per BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com és COMERÇ I SERVEI A EL PÚBLIC - VENDA DE MATERIALS DE construcció-.

BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com utilitzarà les dades de caràcter personal facilitades per l'interessat amb la finalitat de gestionar les compra-vendes acordades o de gestionar la petició o suggeriment realitzada.

Les dades personals tractades per BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com es conservaran mentre siguin necessaris per a la gestió de les compravendes acordades o per a la gestió de la petició o sugerenciarealizada.

Un cop hagin deixat de ser necessàries per a la gestió de la compravenda o per a la gestió de la petició o suggeriment realitzats, les dades personals seran cancel·lats, procedint la seva bloqueig i posterior conservació només per raons legals vinculades a la responsabilitat de l'responsable de les dades i durant el termini de prescripció d'aquestes; complert aquest termini, es procedirà a la supressió dels mateixos.

La legitimació legal per al tractament de les dades de caràcter personal que es facilitin per l'interessat a BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com és el contracte de compravenda establert entre tots dos.

L'interessat únicament estarà obligat a facilitar les dades que calguin (si és que ho fossin) per a la gestió de l'contracte establert o per atendre la petició instada.

En el supòsit que l'interessat realitzi una sol·licitud sense facilitar les dades que siguin necessàries per atendre la mateixa, BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com no podrà gestionar aquesta sol·licitud i quedarà exempt de qualsevol responsabilitat a l'respecte.

Les dades personals dels usuaris tractats per BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com no se cediran a tercers, excepte obligació legal o autorització expressa i per escrit de l'interessat.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació, supressió o cancel·lació de les seves dades així com sol·licitar la limitació del seu tractament, dirigint un escrit signat a el responsable de l'arxiu BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https: //www.mivestuariolaboral .com, a través del mail tbazarot@bazarotehijos.com o mitjançant correu postal dirigit a el domicili social de BAZAROT I FILLS, SL, propietària de https://www.mivestuariolaboral.com, situat en C / GUADIX, Nº 19, CP 41006 SEVILLA, en el qual s'indicarà com a referència "EXERCICI DRETS ARCO LOPD".

L'escrit pel qual s'exerceixi algun dels drets referenciats en el paràgraf anterior ha de contenir: nom i cognoms de l'interessat; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació.

La utilització de signatura electrònica identificativa de la persona sol·licitant eximeix de la presentació de les fotocòpies el DNI o document equivalent.

L'usuari també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva pàgina web oficial.
Cookies

Aquesta web utilitza cookies temporals i permanents. Les galetes de sessió o temporals emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al web, i les permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè puedadn ser accessibles i utilitzats en més d'una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, aquesta web pot utilitzar cookies:
Tècniques

Permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió ....
De anàlisi estadística

Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi de l'comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, per tal d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.
de tercers

En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics.